طراحی و ساخت بوستر پمپ آتش نشانی

توضیحات محصول

 


بوستر پمپ آتش نشانی به مجموع یک یا چند الكترو پمپ كه به صورت موازی به یكدیگر متصل شده و توسـط تابلـو فرمان هوشمند به صورت جداگانه کنترل می شوند گفته می شود.

از این دستگاه در سیستم های هشدار و اطفای آتش در ساختمان هـا و مجتمع هـای مسکونی مراکـز، ساختمـان هـا و ادارات شخصی و دولتـی، مکان هـای تفریحـی  و ورزشی، کارگاه هـا و کارخانجـات و انبارهـاپارکینگ های شخصی و عمومی و … میتوان بهره گرفت.

 

برخی از محصولات مشابه