اطفاء حریق دستی

توضیحات محصول

اطفا حريق دستی

در روش دستی اطفاء حریق پس از جمع آوري اطلاعاتی در مورد نقشۀ محل تصرف، محاسبه بار حریق و تشخیص نوع حریق، بهترین ماده اطفاکننده را براي هر محل انتخاب می نمایند.
خاموش کننده آب 
خاموش کننده پودر و گاز 
خاموش کننده گاز CO2
خاموش کننده کف 


اطفاء حریق دستی بر مبناي آب
استفاده از خاموش کننده های دستی آب (سیلندرها): با توجه به نحوه عملکرد فقط براي حریق هاي محدود کارآیی دارند.
استفاده از شبکۀ ثابت اطفا حریق بر مبناي آب که شامل:
مخزن ذخیره آب
ایستگاه پمپاژ آب
شبکه لوله کشی
جعبه هاي آتش نشانی- هوزریل

 

برخی از محصولات مشابه