آدرس پذیر

آدرس پذیر

نحوه عملکرد سیستم اعلام حریق آدرس پذیر

کانونشنال (متعارف)

کانونشنال (متعارف)

اینورتر (Inverter) یا مبدل برق دستگاه الکترونیکی است که جریان مستقیم (DC) را به جریان متناوب (AC) تبدیل می کند.

آشنایی با سیستم اعلام حریق

آشنایی با سیستم اعلام حریق

اینورتر (Inverter) یا مبدل برق دستگاه الکترونیکی است که جریان مستقیم (DC) را به جریان متناوب (AC) تبدیل می کند.